Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024

Treść

Rekrutacja do przedszkola – to na pierwszym etapie wypełnienie przez rodziców /prawnych opiekunów ,,Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”, a następnie złożenie go wraz z innymi dokumentami (oświadczeniami) w przedszkolu.

W tym roku odbędzie się to w terminie : od 1 marca do 17 marca 2023 r.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych i samorządowych, za które przyznawane są punkty. Zebrane w ten sposób informacje, służą do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęć dzieci do przedszkola zgodnie z Regulaminem Rekrutacji. Oświadczenia składają rodzice/prawni opiekunowie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioski i oświadczenia (uwaga ważne) mają być  podpisane przez obydwojga rodziców. 

 Kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe tj.:

•          wielodzietność rodziny kandydata,

•          niepełnosprawność kandydata,

•          niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

•          niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

•          niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

•          samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

•          objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr 690/LIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

W terminie od 20 marca  do 24 marca 2023 r. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje złożone wnioski i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, za które kandydat otrzymuje odpowiednią ilość punktów. Liczba punktów decyduje o kolejności przyjęcia do przedszkola.

27 marca 2023 r. podana będzie do publicznej wiadomości (na tablicy w przedsionku przedszkola) lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice dzieci zakwalifikowanych składają  w dniach od 28 marca do 31 marca 2023r. pisemne oświadczenie  w postaci ,,Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 4 w MZS nr 1", które zapewnia miejsce dla dziecka w naszym przedszkolu. Dopiero wtedy zostaje podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub informacja o liczbie wolnych miejsc.

W tym roku będzie to: 3 kwietnia 2023 r.

Kontakt

tel.: 018 352 61 13

fax: 18 352 61 13

e-mail: mp4gor@onet.eu

Adres

Miejskie Przedszkole nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza

ul. Broniewskiego 11

38-300 Gorlice

woj. małopolskie

Pliki do pobrania: 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie o odbywaniu studiów w systemie dziennym

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

49191