Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Koncepcja pracy/wizja

Treść

         Koncepcja:

,,…, bądź szczęśliwy i do szczęścia prowadź innych ” Ignacy Łukasiewicz

CO OFERUJE NASZE PRZEDSZKOLE?

 • przekazywanie wartości opartych na postaci i działalności naszego patrona - Ignacego Łukasiewicza,
 • wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości,
 • aktywizowanie oraz motywowanie do samodzielnego, twórczego działania,
 • kształtowanie prawidłowych zachowań, nawyków oraz relacji społecznych,
 • wdrażanie do codziennych obowiązków,
 • angażowanie do wspólnego działania z rówieśnikami,
 • rozwijanie i wspieranie zainteresowań poprzez stosowanie różnorodnych form i metod pracy,
 • kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
 • systematyczne badanie umiejętności dziecka,
 • rozbudzanie świadomości współpracy rodzica i nauczyciela,
 • atrakcyjność oferty edukacyjnej,
 • wzbogacanie bazy przedszkola.  

           Wizja:

 • jest placówką bezpieczną i przyjazną,
 • przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • zapewnia wielokierunkowy rozwój osobowości dziecka,
 • umożliwia rozwijanie umiejętności, samodzielności oraz wartości moralnych,
 • współpracuje z rodziną dziecka oraz środowiskiem lokalnym,
 • zatrudnia wykwalifikowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną,
 • dba o doposażanie przedszkola w środki dydaktyczne zapewniające wysoki poziom pracy,

DZIECKO IDĄCE DALEJ W ŚWIAT Z NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST TWÓRCZE, AKTYWNE, SZCZĘŚLIWE ORAZ ŚWIADOME SWOJEJ WARTOŚCI.

Misja:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju na miarę wieku i możliwości dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • pomaga w osiąganiu przez dzieci samodzielności, umiejętności współdziałania i własnej aktywności,
 • kształtuje postawy moralne i proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

" Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczę się w przedszkolu – 
O tym jak żyć, co robić, jak postępować, jak współżyć z innymi, jak patrzeć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat ”

R. Fulghum

 

 

 

 

 

 

 

67344