Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Koncepcja pracy/wizja

Treść

         KONCEPCJA:

,,…, bądź szczęśliwy i do szczęścia prowadź innych ” Ignacy Łukasiewicz

CO OFERUJE NASZE PRZEDSZKOLE?

 • przekazywanie wartości opartych na postaci i działalności naszego patrona - Ignacego Łukasiewicza
 • wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości
 • aktywizowanie oraz motywowanie do samodzielnego, twórczego działania
 • kształtowanie prawidłowych zachowań, nawyków oraz relacji społecznych
 • wdrażanie do codziennych obowiązków
 • angażowanie do wspólnego działania z rówieśnikami
 • rozwijanie i wspieranie zainteresowań poprzez stosowanie różnorodnych form i metod pracy
 • kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
 • systematyczne badanie umiejętności dziecka
 • rozbudzanie świadomości współpracy rodzica i nauczyciela
 • atrakcyjność oferty edukacyjnej
 • wzbogacanie bazy przedszkola  

           WIZJA:

 • jest placówką bezpieczną i przyjazną
 • przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole
 • zapewnia wielokierunkowy rozwój osobowości dziecka
 • umożliwia rozwijanie umiejętności, samodzielności oraz wartości moralnych
 • współpracuje z rodziną dziecka oraz środowiskiem lokalnym
 • zatrudnia wykwalifikowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną
 • dba o doposażanie przedszkola w środki dydaktyczne zapewniające wysoki poziom pracy

DZIECKO IDĄCE DALEJ W ŚWIAT Z NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST TWÓRCZE, AKTYWNE, SZCZĘŚLIWE ORAZ ŚWIADOME SWOJEJ WARTOŚCI.

MISJA:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju na miarę wieku i możliwości dziecka
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców
 • pomaga w osiąganiu przez dzieci samodzielności, umiejętności współdziałania i własnej aktywności
 • kształtuje postawy moralne i proekologiczne
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy

" Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczę się w przedszkolu – 
O tym jak żyć, co robić, jak postępować, jak współżyć z innymi, jak patrzeć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat ”

R. Fulghum

 

 

 

 

 

 

 

21784