Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Raporty

Treść

RAPORT Z EWALUACJI.

Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
RAPORT Z EWALUACJI
PROBLEMOWEJ.

Miejskie Przedszkole Nr 4 Gorlice
Kuratorium Miejskie Przedszkole Nr 4 2/19
Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów
do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej
wymagana państwa.
Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola
w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:
1. Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badan zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarzadzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.
Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
l Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Oświaty w Krakowie Miejskie Przedszkole Nr 4 3/19
Opis metodologii
Badanie zostało zrealizowane w dniach 15-06-2015 - 25-06-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Katarzyna Mężyk, Agnieszka Weryńska-Kot. Badaniem objęto 16 dzieci (wywiad
grupowy), 40 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 5 nauczycieli (wywiad grupowy).Przeprowadzono wywiad
indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów
przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę
dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary
działania szkoły lub placówki.
Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:
OP - Arkusz obserwacji przedszkola
OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu
AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola
AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców
APW - Kwestionariusz ankiety po ewaluacyjnej dla wizytatora
ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"
WGD - Scenariusz wywiadu grupowego z dziećmi
WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami
WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami
WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorka przedszkola
WDPO - Scenariusz wywiadu z dziećmi po obserwacji
WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji
WP - Scenariusz wywiadu z partnerami
WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi Miejskie Przedszkole Nr 4 4/19

Obraz przedszkola
Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gorlicach jest placówka publiczna. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: dwie sale z częścią do pracy, zabawy i odpoczynku, szatnie dziecięce, sanitariaty, kuchnie, duży hall, w którym znajdują się sprzęty do ćwiczeń i telewizor. Sale przeznaczone do zajęć są przestronne, kolorowe, doświetlone, wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Wystrój przedszkola jest dostosowany do potrzeb dzieci. Przedszkole posiada duży i dobrze wyposażony plac zabaw. Pod opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej funkcjonują dwa oddziały przedszkolne. Przedszkole posiada koncepcje pracy, według której nadrzędnym i najważniejszym celem jest: troska
o zdrowie, bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój dzieci pod okiem kompetentnych, doświadczonych,
życzliwych i odpowiedzialnych nauczycieli, dyskretne wspieranie, mobilizowanie i zachęcanie dzieci do działania
przy jednoczesnym okazywaniu szacunku i troski, wspieranie twórczej, aktywnej postawy wychowanków, podążanie za ich potrzebami, marzeniami, promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców, diagnozowanie potrzeb i podejmowanie konkretnych działań dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci, tworzenie własnych programów, szukanie nowych ścieżek edukacyjnych i stwarzanie dzieciom możliwości samodzielnego, twórczego działania. We współpracy z rodzicami dzieci przygotowują się do udziału w uroczystościach, konkursach, biorą udział w różnego rodzaju akcjach, przedsięwzięciach. Przedszkole organizuje wyjścia do różnorodnych instytucji i występy dla społeczności lokalnej.
W przedszkolu systematycznie rozpoznawane są możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuacja
społeczna każdego dziecka. Na wsparcie może liczyć dziecko mające trudności rozwojowe, edukacyjnei przejawiające uzdolnienia. W ocenie rodziców oferta przedszkola jest odpowiednia do potrzeb każdego dziecka.
W przedszkolu organizowane są zajęcia logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia rozwijające
zainteresowania (plastyczne, taneczno-ruchowe, muzyczne), prowadzona jest indywidualna praca z dzieckiem
pod katem wyrównywania konkretnych deficytów rozwojowych. Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni wspierają się wzajemnie, współpracują przy planowaniu, organizacji i realizacji procesów wspomagających rozwój dzieci. Współpraca wpływa na doskonalenie ich pracy, poprawę bezpieczeństwa i promocje przedszkola. Przedszkole współpracuje z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną.

Miejskie Przedszkole Nr 4 5/19.Informacja o placówce
Nazwa placówki Miejskie Przedszkole Nr 4
Patron Ignacy Łukasiewicz
Typ placówki Przedszkole
Miejscowość Gorlice
Ulica Broniewskiego
Numer 11
Kod pocztowy 38-300
Urząd pocztowy Gorlice
Telefon 0183526113
Fax 0183526113
Www www.p4przedszkolowo.pl
Regon 12140951100000
Publiczność publiczna
Kategoria uczniów Dzieci lub młodzieży.
Charakter brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze 50
Oddziały 2
Nauczyciele pełnozatrudnieni 4.00
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.15
Średnia liczba uczących się w oddziale 25
Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 12.5
Województwo MAŁOPOLSKIE
Powiat gorlicki
Gmina Gorlice
Typ gminy gmina Miejskim Zespołem Szkół Nr 1 i Przedszkolem Nr 3 w Gorlicach oraz Miejskim Domem Kultury.

Miejskie Przedszkole Nr 4 6/1 państwa
Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci B
Przedszkole działa zgodnie z przyjęta przez rade pedagogiczna własna koncepcja pracy, uwzgledniającą
potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego
Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.
Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.
Dzieci są aktywne B
Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą.
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności.
Dzieci są wdrażane do samodzielności.
Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.
Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. (B)
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuacje społeczna
każdego dziecka.
Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych.
Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do
rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.
Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacja społeczna.
W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące cała społeczność przedszkola.

W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. (B)
Miejskie Przedszkole Nr 4 7/19
Wnioski
1. Przedszkole realizuje koncepcje pracy znana i akceptowana przez rodziców, ukierunkowana na harmonijny, zgodny z potrzebami i możliwościami rozwój dzieci.
2. Dzieci chętnie uczestniczą we wszystkich oferowanych przez przedszkole zajęciach, co jest wynikiem
stworzonej przez nauczycieli przestrzeni do podejmowania różnorodnych aktywności i zdobywania samodzielności.
3. Przedszkole podejmuje skuteczna współprace z instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego
w celu integracji tego środowiska, promowania przedszkola i wartości wychowania przedszkolnego.
Miejskie Przedszkole Nr 4 8/19
Wyniki ewaluacji
Wymaganie:
Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci
Stan oczekiwany:
Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia teoretycznych założeń, określenia celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe były znane, akceptowane przez nauczycieli i rodziców oraz zgodne z potrzebami rozwojowymi dziecka, specyfika przedszkola, a także zidentyfikowanymi potrzebami środowiska.
Poziom spełnienia wymagania: B
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Przedszkole realizuje własna koncepcje pracy, która jest znana i akceptowana przez rodziców.
Uwzględniono w niej potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Rodzice uczestniczą w modyfikowaniu koncepcji pracy przedszkola i działaniach, które je realizują, co jest podstawa ustalenia wysokiego poziomu spełnienia wymagania.
Obszar badania: Przedszkole działa zgodnie z przyjęta przez rade pedagogiczna własna koncepcja pracy, uwzględniająca potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego
Działania podejmowane w przedszkolu są spójne z koncepcja pracy oraz odpowiadają potrzebom dzieci
i zidentyfikowanym oczekiwaniom środowiska lokalnego. Najważniejszymi założeniami koncepcji pracy przedszkola m.in. są: troska o zdrowie, bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój dzieci pod okiem kompetentnych, doświadczonych, życzliwych i odpowiedzialnych nauczycieli, dyskretne wspieranie,mobilizowanie i zachęcanie dzieci do działania przy jednoczesnym okazywaniu szacunku i troski, wspieranie twórczej, aktywnej postawy wychowanków, podążanie za ich potrzebami, marzeniami, promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców, diagnozowanie potrzeb i podejmowanie konkretnych działań dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci, tworzenie własnych programów, szukanie nowych ścieżek samodzielnego, twórczego działania. Działania prowadzone przez nauczycieli są spójne z koncepcja pracy przedszkola. Nauczycielki podejmują działania, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe dzieci, uwzględniają specyfikę pracy przedszkola i odpowiadają zidentyfikowanym oczekiwaniom środowiska lokalnego.
Sa to m.in.:
Miejskie Przedszkole Nr 4 9/19
l prowadzenie ciekawych, dodatkowych zajęć opartych na programach napisanych przez nauczycielki
przedszkola np. "Muzykanci", "Tańczące przedszkole", "Mali artyści to my";
l diagnozowanie potrzeb i możliwości dzieci – prowadzenie badan przesiewowych, terapii logopedycznej, integracji sensorycznej;
l stosowanie aktywizujących metod i form pracy: Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, kinezjologia
edukacyjna P. Dennisona, metoda W. Sherborne, symultaniczno – sekwencyjna metoda J. Cieszynskiej, zabawy rytmiczne metoda Batii Straus, zabawy fundamentalne, zajęcia praktyczne, plenerowe, warsztaty np. fotograficzne, taneczne i inne;
l organizowanie wycieczek, spacerów, konkursów;
l zdrowe odżywianie i promowanie zdrowego stylu życia – przygotowywanie się do programu przedszkole promujące zdrowie;
l troska o bezpieczeństwo – uzyskanie certyfikatu Bezpieczne Przedszkole 2015;
l udział w wielu dodatkowych, ogólnopolskich programach i akcjach o charakterze zdrowotnym, ekologicznym, kulturalnym, charytatywnym, społecznym;
l oparcie działań edukacyjnych na postaci i działalności patrona tj. I Łukasiewicza;
l udział m.in. w akcji "Jestem Eko" – zbieranie zakrętek, pobicie rekordu - informacja w lokalnej prasie
PZU;
l stworzenie trasy zdrowia przy ogromnym zaangażowaniu rodziców i pracowników Urzędu Miasta - nagranie spotu, który miał wpływ na zwycięstwo Gorlic w tej akcji;
l udział w Marszu dla Życia i Rodziny;
l zdobycie 1. miejsca za oryginalny transparent „Wielki mecz na sztucznej murawie” - Ośrodek Sportu
i Rekreacji, zorganizowany przez przedszkole miedzy Miejskim Zespole Szkół nr 1 i Miejskim Przedszkolem nr 3;
l udział w przeglądzie „Tańczące przedszkolaki” w Miejskim Zespole Szkół nr 6.
Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
Koncepcja pracy przedszkola jest znana i akceptowana przez rodziców.
Koncepcja pracy przedszkola jest omawiana i analizowana na zebraniach grupowych i zebraniach Rady Rodziców. 
 Motto z koncepcji pracy jest wyeksponowane w szatni oraz przy wejściu do przedszkola. Treść koncepcji pracy przedszkola jest umieszczona na stronie internetowej przedszkola a najistotniejsze informacje ujmowane są w skrótowej formie dla rodziców w tzw. kąciku ,,Wiem więcej". Sugestie i uwagi są także wymieniane na bieżąco - w trakcie indywidualnych kontaktów z rodzicami lub comięsięcznych dyżurów nauczycieli. Dla rodziców najważniejsze w pracy przedszkola jest bezpieczeństwo dzieci, wychowanie, każdego dziecka, wdrażanie do samodzielności, zapewnienie wszechstronnego rozwoju, budowanie poczucia wartości dzieci, bogata oferta przedszkola: zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, ruchowe, logopedyczne, prowadzenie zajęć w atrakcyjny sposób. Dla rodziców ważne są również postawy, które kształtuje przedszkole - postawy koleżeńskie, wartości, zdrowy styl życia, działania prospołeczne i współpraca z rodzicami.

Miejskie Przedszkole Nr 4 10/19
Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.
Rodzice maja świadomość i możliwość uczestniczenia w modyfikowaniu koncepcji pracy przedszkola.
Jak wynika z wypowiedzi rodziców, nauczycieli i dyrektora przedszkola, rodzice maja możliwość brania udziału w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola. Do koncepcji pracy przedszkola dodano założenia w zakresie działań
dotyczących promowania wartości związanych z patronem, upowszechniania zdrowego stylu życia, aktywności
fizycznej – prowadzone były rozmowy i konsultacje z rodzicami na ten temat w lutym bieżącego roku. Rodzice zgłaszają swoje sugestie na zebraniu ogólnym, podczas konsultacji, rozmów z nauczycielami, na spotkaniach dyrektora z Rada Rodziców. Rodzice maja możliwość wypełnienia ankiety dotyczącej koncepcji pracy przedszkola, maja możliwość podawania swoich propozycji do skrzynki pytań rodziców ,,Chce wiedzieć więcej”.
Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.
Rodzice uczestniczą w realizacji koncepcji pracy przedszkola.
Jak poinformowali rodzice i nauczyciele, rodzice podejmują działania dotyczące realizacji najważniejszych kierunków pracy przedszkola. Są to:
l opiniowanie wyboru programu nauczania, pakietu edukacyjnego, ramowego rozkładu dnia;
l przedstawianie propozycji dotyczących kalendarza imprez i uroczystości, wyjazdów, wycieczek,
spotkań z ciekawymi ludźmi;
l uczestniczenie w akcjach charytatywnych np. góra grosza, zbiórka nakrętek dla dzieci niepełnosprawnych, znaczki TPD na wypoczynek dzieci;
l uczestniczenie w realizacji dodatkowych programów np. Ogólnopolskich programach „Czyste powietrze wokół nas”, "Akademia Aquafresh", "Akademia Zdrowego Przedszkolaka", "Cała Polska czyta dzieciom", "Bezpieczne dziecko - bezpieczny przedszkolak", "Dzieciaki mleczaki";
l wspomaganie działalności patriotycznej, np. "Rodzinne Inspiracje Fotograficzne", "Dzień Patrona",
"Marsz dla Życia i Rodziny" (rodzice przygotowali baner);
l pozyskiwanie sponsorów np. finanse, pomoce dydaktyczne, stroje, teatrzyki.

Miejskie Przedszkole Nr 4 11/19
Wymaganie:
Dzieci są aktywne
Stan oczekiwany:
Aktywność dzieci powinna wiązać się z różnorodnymi działaniami warunkującymi uczenie się i pozwalającymi na rozwijanie samodzielności. Ważnym elementem pracy przedszkola jest wspieranie dzieci w podejmowanych przez nie własnych inicjatywach wpływających na ich rozwój oraz rozwój środowiska. Rezultatem pracy przedszkola jest ciekawy świata, kreatywny wychowanek, gotowy zadawać pytania i poszukiwać odpowiedzi.
Poziom spełnienia wymagania: B
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu i poza przedszkolem a nauczyciele podejmują wiele różnorodnych czynności, które zachęcają dzieci do aktywności i samodzielności. Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz środowiska lokalnego, inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju, co jest podstawa ustalenia wysokiego poziomu spełnienia.
Obszar badania: Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą.
Dzieci chętnie uczestniczą i często są zaangażowane w zajęcia edukacyjne prowadzone w przedszkolu.
Jak poinformowali pracownicy niepedagogiczni i partnerzy przedszkola, dzieci chętnie biorą udział w zajęciach prowadzonych w przedszkolu jak i w zajęciach poza przedszkolem. Wykazują duża aktywność w konkursach przedszkolnych, uroczystościach, programach, akcjach i projektach. Posiadają duża wiedze, co widać podczas spotkań z ciekawymi osobami. Podczas obserwacji zajęć - 8 z 8 zauważono, że wszystkie dzieci są w nie zaangażowane. Podobają im się różnorodne działania, które podejmują - zabawy, tance, rysowanie, słuchanie opowieści i wierszy, śpiewanie piosenek, praca z kolegami i koleżankami, gra na gitarze, zabawki. Rodzice pozytywnie wypowiadają się o zajęciach prowadzonych w przedszkolu - zdaniem wszystkich (40) ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach oferowanych w przedszkolu.

Miejskie Przedszkole Nr 4 12/19
Obszar badania: Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności.
Nauczyciele powszechnie prowadza działania, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności.


Przedszkole stwarza dzieciom sytuacje do podejmowania różnych form aktywności: umysłowej, ruchowej, muzycznej, językowej. Aktywności sprzyjają:
l zachęcanie do samodzielnego wykonywania codziennych czynności i obowiązków, pełnienia dyżurów;
l zachęcanie do aktywności w ciekawie zaaranżowanych kącikach tematycznych (zabawa w dom, sklep, teatr, zabawy w kąciku plastycznym, przyrody, konstrukcyjnym, szkolnym);
l motywowanie, chwalenie, nagradzanie;
l proponowanie różnorodnych zabaw: twórczych, badawczych, tradycyjnych, ruchowych, incytacyjno -
inhibicyjnych, fundamentalnych, ruchowych, ze śpiewem, zabawy słowem itp.;
l stosowanie urozmaiconych metod i form pracy z podkreśleniem pracy indywidualnej i w małych zespołach;
l organizowanie zajęć praktycznych: warsztatowych, plenerowych, muzealnych;
l wykorzystywanie różnorodnego bogatego wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne, kreatywne zabawki i materiały.
W przedszkolu prowadzone są zajęcia z zastosowaniem ciekawych metod pracy np. "Metody Dobrego Startu" M. Miejskie Przedszkole Nr 4 13/19 Gruszczyk – Kolczyńskiej, zabawy fundamentalne, sekwencyjno – symultaniczna metoda nauki czytania J. Cieszyńskiej, kinezjologia edukacyjna P. Dennisona, drama, burza mózgów, zabawy rytmiczne metoda Batii
Strauss, metoda W. Sherborne, metoda reagowania całym ciałem - TPR ( Total Physical Response). Przedszkole organizuje różne formy aktywności dla dzieci: prace indywidualna i zespołowa, zabawy oraz inne rodzaje użyteczne, uroczystości przedszkolne, konkursy. Również oferta dodatkowych zajęć prowadzonych w przedszkolu sprzyja rozwijaniu aktywności dzieci. Przedszkole współpracuje ze świetlicą "Przystań", która funkcjonuje przy Parafii.
Podczas obserwacji zajęć zauważono, że nauczyciele prowadza różnorodne czynności z dziećmi - czytają, opowiadają, prowadza pogadankę, stosują różnorodne pomoce dydaktyczne, rekwizyty, chwalą dzieci, motywują je do działania. Efektem działań nauczyciela jest duże zaangażowanie i aktywność wszystkich dzieci.
Podczas zajęć zauważono również, że nauczyciel zawsze reaguje na brak zaangażowania poszczególnych dzieci
i zachęca je do pracy. Dzieci poinformowały, że lubią wszystkie zajęcia i zabawy prowadzone w przedszkolu.
Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu: zajęcia z języka angielskiego - 50
dzieci, kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona - 25 dzieci, terapia logopedyczna - 9 dzieci, ,,Mali artyści to
my"- 15 dzieci, ,, Muzykanci" - 10 dzieci, ,,Taneczne przedszkole " - 10 dzieci, integracja sensoryczna - 4 dzieci.
W opinii rodziców dzieci lubią uczestniczyć we wszystkich zajęciach prowadzonych w przedszkolu.
Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.
Nauczyciele powszechnie podejmują działania, które wdrażają dzieci do samodzielności. Dzieje się to poprzez
dawanie dobrego przykładu przez dzieci, nagradzanie, motywowanie, chwalenie, wyrażanie aprobaty pożądanych zachowań indywidualnie i na tle grupy, podsuwanie satysfakcjonujących rozwiżzań, dawanie wskazówek, mobilizowanie ,,spróbuj jeszcze raz" oraz przez wykorzystanie elementów pedagogiki M. Montessori ,,POMÓ¯ MI ZROBIC TO SAMEMU". Dzieci samodzielnie mogą wybierać zabawy, zabawki, maja wpływ na kształt prowadzonych zajęć np. zorganizowanie wystawy prac plastycznych. W opinii pracowników niepedagogicznych i partnerów przedszkola dzieci są zachęcane do samodzielności podczas czynności higienicznych, spożywania posiłku, zakładania i zdejmowania ubrań. Dzieci poinformowały, że samodzielnie wykonują powyższe czynności.
Dodały również, że samodzielnie wykonują zadania podczas zajęć i dbają o porządek na sali. Podczas wszystkich obserwowanych zajęć edukacyjnych w przedszkolu można było zauważyć, że nauczyciele zachęcają dzieci do samodzielnego wykonywania zadań, również na wszystkich zajęciach wystąpiły sytuacje podczas których dzieci mogły wybrać zabawy, w które chciały się bawić.
Obszar badania: Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.
Nauczyciele stwarzają dzieciom warunki do inicjowania przez nich działań na rzecz własnego rozwoju oraz zachęcają dzieci do ich realizacji. Dzieci podejmują różnorodne działania w tym zakresie, np. wybierają rodzaj zabawy, tworzą, budują, rysują, lepią, malują, naśladują, śpiewają, grają z własnej inicjatywy. W czasie śniadania maja możliwość komponowania własnych kanapek ,,stolik szwedzki". Po posiłku, z własnej inicjatywy myją zęby ( w tym roku uczestniczyły w pobijaniu rekordu Guinnessa), często maja możliwość wyboru rodzaju
aktywności, materiału plastycznego, uczestników i miejsca zabawy. Współdecydują o menu czy przebiegu różnych imprez. W wyznaczonym dniu tygodnia mogą przynosić swoje zabawki i dzielić się nimi z kolegami – "Piątek-dzień zabawek", samodzielnie wypożyczają książki w ,,Przedszkolnym kąciku wymiany książek", przynoszą do przedszkola różne skarby i okazy. Wzbogacają kącik przyrody, wykonując ludziki, stworki z przyniesionych materiałów, takich jak: kasztany, żołędzie, warzywa i owoce, hodują roślinki. Wykonują
Bogdanowicz, "Kinezjologiczne zabawy plastyczne" według D. Dziamskiej, ,,Dziecięca matematyka” wg E.
Miejskie Przedszkole Nr 4 13/19
Gruszczyk – Kolczyńskiej, zabawy fundamentalne, sekwencyjno – symultaniczna metoda nauki czytania J. Cieszyńskiej, kinezjologia edukacyjna P. Dennisona, drama, burza mózgów, zabawy rytmiczne metoda Batii Strauss, metoda W. Sherborne, metoda reagowania całym ciałem - TPR ( Total Physical Response). Przedszkole organizuje różne formy aktywności dla dzieci: prace indywidualna i zespołowa, zabawy oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy: spacery, wycieczki, prace użyteczne, uroczystości przedszkolne, konkursy. Równie¿ oferta dodatkowych zajęć prowadzonych w przedszkolu sprzyja rozwijaniu aktywności dzieci. Przedszkole współpracuje ze świetlica "Przystań", która funkcjonuje przy Parafii.
Podczas obserwacji zajęć zauważono, że nauczyciele prowadza różnorodne czynności z dziećmi - czytają,
opowiadają, prowadza pogadankę, stosują różnorodne pomoce dydaktyczne, rekwizyty, chwalą dzieci, motywują je do działania. Efektem działań nauczyciela jest duże zaangażowanie i aktywność wszystkich dzieci.
Podczas zajęć zauważono również, że nauczyciel zawsze reaguje na brak zaangażowania poszczególnych dzieci
i zachęca je do pracy. Dzieci poinformowały, że lubią wszystkie zajęcia i zabawy prowadzone w przedszkolu.
Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu: zajęcia z języka angielskiego - 50
dzieci, kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona - 25 dzieci, terapia logopedyczna - 9 dzieci, ,,Mali artyści to
my"- 15 dzieci, ,, Muzykanci" - 10 dzieci, ,,Taneczne przedszkole " - 10 dzieci, integracja sensoryczna - 4 dzieci.
W opinii rodziców dzieci lubią uczestniczyć we wszystkich zajęciach prowadzonych w przedszkolu.
Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.
Nauczyciele powszechnie podejmują działania, które wdrażają dzieci do samodzielności. Dzieje się to poprzez dawanie dobrego przykładu przez dzieci, nagradzanie, motywowanie, chwalenie, wyrażanie aprobaty pożądanych zachowań indywidualnie i na tle grupy, podsuwanie satysfakcjonujących rozwiązań, dawanie wskazówek, mobilizowanie ,,spróbuj jeszcze raz" oraz przez wykorzystanie elementów pedagogiki M. Montessori ,,POMÓ¯ MI ZROBIC TO SAMEMU". Dzieci samodzielnie mogą wybierać zabawy, zabawki, maja wpływ na kształt prowadzonych zajęć np. zorganizowanie wystawy prac plastycznych. W opinii pracowników niepedagogicznych i partnerów przedszkola dzieci są zachęcane do samodzielności podczas czynności higienicznych, spożywania posiłku, zakładania i zdejmowania ubrań. Dzieci poinformowały, że samodzielnie wykonują powyższe czynności.
Dodały również, że samodzielnie wykonują zadania podczas zajęć i dbają o porządek na sali. Podczas wszystkich obserwowanych zajęć edukacyjnych w przedszkolu można było zauważyć, że nauczyciele zachęcają dzieci do samodzielnego wykonywania zadań, równie¿ na wszystkich zajęciach wystąpiły sytuacje podczas których dzieci mogły wybrać zabawy, w które chciały się bawić.
Obszar badania: Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.
Nauczyciele stwarzają dzieciom warunki do inicjowania przez nich działań na rzecz własnego rozwoju oraz zachęcają dzieci do ich realizacji. Dzieci podejmują różnorodne działania w tym zakresie, np. wybierają rodzaj zabawy, tworzą, budują, rysują, lepią, malują, naśladują, śpiewają, grają z własnej inicjatywy. W czasie śniadania maja możliwość komponowania własnych kanapek ,,stolik szwedzki". Po posiłku, z własnej inicjatywy myją zęby (w tym roku uczestniczyły w pobijaniu rekordu Guinnessa), często maja możliwość wyboru rodzaju aktywności, materiału plastycznego, uczestników i miejsca zabawy. Współdecydują o menu czy przebiegu różnych imprez. W wyznaczonym dniu tygodnia mogą przynosić swoje zabawki i dzielić się nimi z kolegami – "Piątek-dzień zabawek", samodzielnie wypożyczają książki w ,,Przedszkolnym kąciku wymiany książek", przynoszą do przedszkola różne skarby i okazy. Wzbogacają kącik przyrody, wykonując ludziki, stworki z przyniesionych materiałów, takich jak: kasztany, żołędzie, warzywa i owoce, hodują roślinki. Wykonują Miejskie Przedszkole Nr 4 14/19 samodzielnie lub z pomocą rodziców niekonwencjonalne instrumenty muzyczne. Wybierają rodzaj aktywności w ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem umów, dotyczących zachowania zasad bezpieczeństwa. Obserwacje zajęć również potwierdzają, że większość dzieci podejmuje działania wynikające z własnej inicjatywy.
Obszar badania: Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.
Dzieci często uczestniczą w działaniach na rzecz środowiska lokalnego.
Jak poinformowali dyrektor, rodzice i partnerzy, dzieci biorą udział w uroczystościach i imprezach
okolicznościowych, np: ,,Tańczące przedszkolaki" - występy taneczne dzieci w Miejskim Zespole Nr 6 w Gorlicach, Marsz dla Życia i Rodziny - I miejsce w konkursie na oryginalny transparent, Marsz dla Życia i Rodziny, udział w Kampanii Żonkilowej, akcji PZU - trasy zdrowia, zorganizowanie pikniku,, Bawcie się z nami przedszkolakami", występ dzieci na gorlickim rynku z okazji Dnia Dziecka, udział w konkursach plastycznych, np: Powiatowy Konkurs Plastyczny (integracyjny) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ,,Jan Paweł II wiecznie obecny w naszych sercach", Rodzinne Inspiracje Fotograficzne - konkurs pod hasłem „Moje miasto, miasto Łukasiewicza, miasto 100 lat później”, organizowanych przez przedszkole lub instytucje lokalnego środowiska.


Miejskie Przedszkole Nr 4 15/19
Wymaganie:
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
Stan oczekiwany:
W przedszkolu każde dziecko powinno mieć szanse na wszechstronny rozwój. W tym celu przedszkole podejmuje różnorodne działania, uwzgledniające możliwości i potrzeby dzieci. Powinny być one oparte na diagnozie, prowadzone wspólnie z instytucjami wspierającymi dzieci, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ważnym celem tych działań jest przeciwdziałanie dyskryminacji.
Poziom spełnienia wymagania: B
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe dzieci. W odpowiedzi na potrzeby dzieci przedszkole współpracuje z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz organizuje zajęcia specjalistyczne. W opinii rodziców dzieci otrzymują wsparcie odpowiednie do ich potrzeb, co jest podstawa ustalenia wysokiego poziomu spełnienia wymagania.
Obszar badania: W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuacje społeczna każdego dziecka.
Nauczyciele rozpoznają potrzeby rozwojowe, możliwości psychofizyczne oraz sytuacje społeczna każdego dziecka.
Potrzeby i możliwości dzieci rozpoznawane są poprzez obserwacje zachowań dzieci, rozmowy z dziećmi i rodzicami, analizę prac i wytworów, współprace z różnymi instytucjami, badania przesiewowe. Pozwala to na wczesne wykrycie przejawianych u dzieci trudności, zaplanowanie pracy indywidualnej, wsparcie w celu zapewnienia im pomyślnego startu w szkole, rozwijanie uzdolnień. Całokształt wspólnych oddziaływań wpływa
korzystnie na szereg podejmowanych działań w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. W wyniku wymienionych działań zdiagnozowano następujące potrzeby dzieci np. potrzebę bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, zabawy, ruchu, sukcesu, uzewnętrzniania emocji, wsparcia, przynależności oraz potrzeby poznawcze.
Dla dzieci wymagających wsparcia zorganizowano zajęcia indywidualne w ramach wyrównywania braków edukacyjnych, a także zajęcia logopedyczne. Zdaniem wszystkich rodziców nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach lub potrzebach ich dzieci (wykres 1j).

Miejskie Przedszkole Nr 4 16/19
Wykres 1j
Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.
Nauczyciele wykorzystują informacje z przeprowadzonego rozpoznania i podejmują adekwatne działania do zdiagnozowanych potrzeb i sytuacji dzieci.
W oparciu o wnioski płynące z prowadzonego rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci w przedszkolu organizowane są zajęcia logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania (plastyczne, taneczno-ruchowe, muzyczne), prowadzona jest indywidualna praca z dzieckiem pod katem wyrównywania konkretnych deficytów rozwojowych. Stosuje się zróżnicowane formy i metody pracy dostosowane do możliwości dziecka, wykorzystujące różne formy jego aktywności. Dzieci uczestniczą w różnorodnych konkursach. Zdaniem rodziców dzieci w przedszkolu rozwijają swoje zainteresowania, wyrównują braki, biorą udział w zajęciach specjalistycznych.
Miejskie Przedszkole Nr 4 17/19
Obszar badania: Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacja społeczna.
Przedszkole współpracuje z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorlicach, która wykonuje badania przesiewowe, dokonuje diagnozy logopedycznej, organizuje warsztaty i spotkania z rodzicami. W ramach współpracy z Miejska Biblioteka Publiczna prowadzone są spotkania czytelnicze, literackie i plastyczne. Ponadto
przedszkole współpracuje z Miejskim Zespołem Szkół Nr 1 i Przedszkolem Nr 3 w Gorlicach, organizując
wspólne konkursy, imprezy, zawody. W przedszkolu prowadzona jest profilaktyka z zakresie bezpieczeństwa
poprzez konkursy, różnego rodzaju pokazy we współpracy z powiatowa Strażą Pożarną w Gorlicach. Przedszkole
współpracuje również z Miejskim Domem Kultury, Stowarzyszeniem Przemysłu Naftowego przy Skansenie „Magdalena” w ramach działań kulturalnych oraz Fundacja ,,Troska" działająca na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
Obszar badania: W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące cała społeczność przedszkola.
Nauczyciele odpowiednio do potrzeb prowadza adekwatne działania antydyskryminacyjne obejmujące cała społeczność przedszkola.
Z zebranych informacji wynika, że wszyscy nauczyciele w codziennych działaniach, podczas zajęć, poprzez słuchanie bajek terapeutycznych oraz rozmowę na ich temat, organizacje ,,Dnia Otwartego”, spotkania integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi, współprace z rodzicami w celu utrwalania wpajanych w przedszkolu nawyków, przypominanie dzieciom o ich prawach - stała ekspozycja " Praw Dziecka" umieszczona na korytarzu, obchody dnia konwencji praw dziecka, wspólne ustalanie zasad w ,,Kontrakcie dobrego zachowania”, pogadanki tematyczne, akcje charytatywne oraz prezentacje literatury dziecięcej podkreślają takie wartości jak: równość, akceptacja i szacunek wobec siebie, wrażliwość na potrzeby innego dziecka, otwartość, pokazują właściwe wzorce zachowań. Podejmowane działania maja charakter profilaktyczny, badania wskazują, że w przedszkolu nie pojawiły się żadne przypadki dyskryminacji.
Obszar badania: W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.
W opinii wszystkich rodziców dzieci otrzymują w przedszkolu wsparcie odpowiednie do ich potrzeb.

Świadczą o tym wypowiedzi rodziców, których zdaniem dzieci mogą liczyć na wsparcie w pokonywaniu trudności
(wykres 1j), nauczyciele dają do zrozumienia dzieciom, że wierzą w ich możliwości (wykres 2j) oraz służą im
wsparciem w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań (wykres 3j).

Miejskie Przedszkole Nr 4 19/19
Raport sporzadzili:
l Katarzyna Meżyk
l Agnieszka Weryńska-Kot
Kurator Oświaty:
........................................
Data sporządzenia raportu:
30.06.2015

70321