Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Treść

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejskie Przedszkole nr 4 w MZS nr 1 w Gorlicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) – RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1 ze zm.) informuję, że:

I. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Przedszkole nr 4 w MZS nr 1 w Gorlicach, z siedzibą ul. Broniewskiego 11, 38-300 Gorlice; e-mail: mp4gor@onet.eu,  tel. 18 352 61 13, reprezentowane przez Dyrektora.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Walczy, e-mail: walczy@um.gorlice.pl, tel. 18 35 51 228.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. 2021 r. poz. 762 ze zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO;

b. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO;

c. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e);

d. w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych: 

Dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Przedszkola i będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy na podstawie umowy przetwarzanie Pana/Pani danych.

V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych:

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

VI. Okres przechowywania danych osobowych:

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 17 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) oraz wydanej na jej podstawie instrukcji kancelaryjnej.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

1.Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne;

b) sprostowania i usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym;

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) przenoszenia danych osobowych;

e) sprzeciwu.

VIII. Wniesienie skargi do organu nadzorczego:

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody:

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

X. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

XI. Inne informacje:

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

61495